Share
 
            ได้เข้าไปดำเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จำหน่ายแก๊สทุกชนิด (ยกเว้นแก๊สหุงต้ม (LPG)) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแก๊สอุตสาหกรรม และทางการแพทย์ เช่น มาตรวัดแก๊สทุกชนิด, เครื่องมือตัดและเชื่อมโลหะ เป็นต้น พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพังงา, จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฏ์ธานี

                 - บริษัท แสงวิรัตน์ออกซิเจน จำกัด ตั้งอยู่ที่ 28/11 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
                 หมายเลขโทรศัพท์ : 076-446347 มือถือ : 084-8500171 โทรสาร : 076-446347